fbpx
Logo - HOB with Harrison (Black) 400px

เงื่อนไข และ ข้อกำหนดในการสมัครสมาชิก HOB (Harrison Online Broker)

ข้อ 1. บริษัทตกลงยินยอมให้สมาชิกเป็นนายหน้าในการจำหน่ายทรัพย์สิน โดยทรัพย์สินที่สมาชิกมีสิทธิจำหน่ายนั้นจะเป็นทรัพย์สินที่บริษัทกำหนดให้เท่านั้น

ข้อ 2. สำหรับค่าตอบแทนจากการเป็นนายหน้าของสมาชิกนั้น ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ เมื่อส่งมอบรายชื่อทรัพย์สินแก่สมาชิก

ข้อ 3. บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนการขายให้แก่สมาชิกสำหรับผลงานที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการทั้งนี้หากบริษัทยังไม่ได้รับเงิน สมาชิกก็ยังไม่มีสิทธิรับเงินเช่นกัน และหากมีกรณีที่ลูกค้ายกเลิกสัญญาก่อนถึงกำหนดการรับเงินของสมาชิกงวดใดอันเป็นเหตุให้บริษัทไม่ได้รับเงินในงวดนั้น สมาชิกก็จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการขายในงวดที่เหลือ

ข้อ 4. สมาชิกจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้สำหรับสมาชิก และจะไม่นำข้อมูลของบริษัท เช่น รายชื่อลูกค้า รายการทรัพย์สิน วิธีการดำเนินการของบริษัทไปเปิดเผยแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัท และจะส่งคืนข้อมูลทั้งหมด หรือที่ได้รับมาในระหว่างการเป็นสมาชิกคืนให้แก่บริษัทหากความเป็นสมาชิกตามสัญญานี้สิ้นสุดลง นอกจากนี้สมาชิกตกลงว่าจะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และต่อบริษัท

ข้อ 5. สมาชิกจะต้องไม่รับเงินใดๆทุกกรณี ไม่ว่าจากลูกค้าหรือเจ้าของโครงการ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ข้อ 6. ข้อมูล รายละเอียดต่างๆที่สมาชิกเสนอแก่ลูกค้าจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ซึ่งได้รับจากบริษัทโดยตรง และสมาชิกจะไม่เข้าไปเป็นตัวแทนหรือตัวแทนขายร่วมกับเจ้าของโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลข้างต้น

ข้อ 7. สมาชิกจะรับผิดชอบค่าภาษีเงินได้ที่เกิดจากการได้รับค่าตอบแทนตามสัญญานี้

ข้อ 8. สมาชิกยินยอมให้บริษัทสามารถตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับความผิดและคดีความได้

ข้อ 9. หากสมาชิกฝ่าฝืนสัญญาข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น สมาชิกตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ข้อ 10. สมาชิก” รับผิดชอบในการจัดหาช่องทางการตลาดของตนเอง ทางด้านออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ที่ “สมาชิก” เห็นสมควร

ข้อ 11. เมื่อ “สมาชิก” ปิดการขายได้ “สมาชิก” มีหน้าที่ แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของ “บริษัท” เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ของโครงการนั้น ๆ ในขั้นตอนการดำเนินงานจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์

ข้อ 12. “บริษัท” จะเป็นผู้ดำเนินการให้มีการสัมมนาหรือการประชุมระหว่าง “สมาชิก” กับ “บริษัท” เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

สมาชิกได้อ่านข้อกำหนดข้างต้นแล้ว